0

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO NewBioWay.pl,
W TYM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Na podstawie art. 8 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną, ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej "Regulamin").


 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Definicje:

a)Usługodawcą w rozumieniu niniejszego regulaminu oraz właścicielem sklepu internetowego NewBioWay.pl jest LUPI sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-280, ul. Antoniego Słonimskiego 7/16, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000706465, NIP 5842765444, REGON 368855972

e-mail: sklep@newbioway.pl

b)Klientem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każda osoba, która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę droga elektroniczną.

2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy i Klientów związane z korzystaniem z ze sklepu internetowego, znajdującego się pod adresem newbioway.pl, w tym ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

4. Korzystanie z usług drogą elektroniczną jest równoznaczne z akceptacją, bez żadnych zastrzeżeń, niniejszego Regulaminu.

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny on-line przez cały czas działalności sklepu, a odtworzenie jego treści jest możliwe poprzez naciśnięcie ikony lub linku pod nazwą "Regulamin".

6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług:

- podłączenie do Internetu

- poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższych lub Opera w wersjach 16 i wyższych lub Firefox w wersji 12 lub wyższych. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,

- włączona obsługa Cookies i Java Script.

7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych, Usługodawca zawiadomi Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych.


 

2.PROCEDURA DOKONYWANIA ZAKUPU W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Zamówienia można składać w sklepie internetowym pod adresem newbioway.pl (zwanego dalej sklepem)

2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym newbioway.pl oznacza, że Klient akceptuje wszystkie warunki tego regulaminu.

3. Ceny podane w sklepie są cenami zawierającymi podatek VAT, są cenami wyrażonymi w PLN i nie uwzględniają kosztów dostawy.

4. Ceną wiążącą jest cena podana w chwili zamówienia.

5. Zamówienia produktów objętych promocją będą realizowane zgodnie z kolejnością wpłynięcia zamówienia, aż do wyczerpania zapasów bądź zakończenia promocji.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do modyfikowania warunków promocji i produktów objętych promocją oraz do jej odwołania.

7. Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

8. Zamówienia powyżej 300 zł wysyłane są na koszt sklepu.

9. Klient ma prawo zmienić zamówienie w całości bądź w części lub anulować zamówienie do momentu wysyłki. W takim przypadku klient jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania sklepu drogą elektroniczną na adres: sklep@newbioway.pl

10. Zamówienia są realizowane w kolejności ich wpłynięcia. Jeżeli z jakiegoś powodu towar nie będzie dostępny w magazynie, klient zostanie bezzwłocznie poinformowany o takiej sytuacji i podejmie decyzję czy zamówienie ma zostać zrealizowane w części bądź anulowane.

11. Zamówienia (forma płatności pobraniem) realizowane są tego samego dnia lub maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych od momentu wpłynięcia zamówienia.

12. Zamówienia (forma płatności online oraz przedpłata na konto) realizowane są tego samego dnia lub maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności.

13. Sklep nie odpowiada za opóźnienia ze strony Poczty Polskiej lub firm kurierskich.

14. Warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza: podanie danych miejsca dostarczenia przesyłki, numeru telefonu, adresu e-mail.

15. Towary dostarczane będą pod adres zaznaczony w formularzu.

16. Z chwilą otrzymania przez klienta oświadczenia Sklepu o przyjęciu Zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem, a Sklepem.

17. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.

18. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, przy czym w takim wypadku niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta.


 

3. FORMY PŁATNOŚCI

Za złożone zamówienie można dokonać płatności w następujący sposób:
1. Płatność online. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl oraz PayPal

Klient po wybraniu opcji płatności zostaje przekierowany do serwisu umożliwiającego autoryzację transakcji.

2. Przedpłata na konto: Idea Bank 65195000012006004695390002

3. Za pobraniem – zapłata przy odbiorze przesyłki.


 

4.KOSZTY I FORMA DOSTAWY

1. Klient pokrywa koszty wysyłki i pakowaniatowaru.

2. Koszty wysyłki naliczane są automatycznie na podstawie wyboru klienta w trakcie składania zamówienia.

6.REKLAMACJE I ZWROTY

1. Sklep ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku „ O prawach konsumenta”:
„Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust 2 i art 35." ww. ustawy. Aby zwrócić paczkę, produkt musi być oddany w stanie niezmienionym (nie może być używany, zniszczony, otwierany, naruszony w jakikolwiek sposób, również opakowanie nienaruszone - w tym folie i inne zabezpieczenia fabryczne).

3. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4. W ciągu 14 dni od jego otrzymania towaru, Klient jest zobowiązany do złożenia oświadczenia na piśmie o odstąpieniu od umowy. Zwrot kwoty pieniężnej nastąpi w ciągu pięciu dni roboczych liczonych od dnia otrzymania zwróconego towaru wraz z dowodem zakupu. Zwrot nastąpi przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Wzór formularza odstąpienia od umowy, zawarty został w załączniku nr 1.

5. W przypadku ewentualnych reklamacji Klient jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Sklepu.

6. Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość dostarczonej przesyłki w celu upewnienia się, że dostarczony mu produkt nie zawiera uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu.

7. Sklep nie odpowiada za uszkodzenia produktów powstałych podczas transportu.

8. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia jej złożenia. Towar reklamowany zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub zostaną zaoferowane inne produkty dostępne w sklepie.


7. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

2. Uzyskane dane osobowe Klienta są wykorzystywane do realizacji zamówienia.

W związku ze składaniem zamówienia drogą elektroniczną, wymagane będzie od Klienta zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz podanie następujących danych, niezbędnych do sfinalizowania transakcji:

-adresu mailowego;

-imienia i nazwiska;

-danych adresowych;

-numerów PESEL/NIP w celu wystawienia faktury VAT na zakupione rzeczy.

3. Wszystkie dane uzyskane przez sklep są poufne.

4. Klient może zadeklarować przy rejestracji chęć otrzymywania na podany adres mailowy newslettera zawierającego informacje marketingowe.

5. Klient może w każdym momencie zmieniać swoje dane podane przy rejestracji.


8.POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wszystkie punkty regulaminu są wiążące zarówno dla Klienta, jak i dla sklepu newbioway.pl

2. Wszelkie spory będą rozstrzygane na drodze polubownej przez osobę odpowiedzialną za sprzedaż.

3. W innym przypadku będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby właściciela sklepu.


 

9.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla każdego użytkownika.

2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie internetowej. Dalsze korzystanie z usług po wprowadzeniu zmian do Regulaminu oznacza akceptację tych zmian.

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem a postanowieniami zawartymi w indywidualnych umowach dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną, pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.

4. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. We wszystkich sprawach zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej